Obowiązek informacyjny


Uprzejmie informujemy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: EKORODAN FRM Romuald Falkowski, ul. Czereśniowa 12/18, 87-100 Toruń.
2. Dane kontaktowe ADO to: EKORODAN FRM Romuald Falkowski, ul. Czereśniowa 12/18, 87-100 Toruń.
3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@ekorodaan.com.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, w zakresie wymaganym do zawarcia, wykonania i rozliczenia umów gdzie stroną jest ADO i Państwo, czyli osoba której dane dotyczą. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest między innymi dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) uprawnione organy publiczne,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych
c) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
f) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.
6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a) w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,
c) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.